KITALAR & BÖLGELER : BALKANLAR & KAFKASLAR & ORTADOĞU & KÖRFEZ

Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

Ünal Atabay : Suriye’de
Kalıcı Çözüm Planı


03 Haziran 2020


Çatışmalar “Yeter Artık”
Noktasındadır


Suriye iç savaşı, öyle bir noktaya geldi ki; “yeter artık
bitsin bu insanlık dramı, sona ersin artık bu yorucu ve yıpratıcı savaş”

demek suretiyle tüm insanlık haykırma noktasına doğru gelmiştir. Bu iç savaşın
etkisinden yorulan ve yıpranan ülkelerin en başında hiç kuşkusuz öncelikle
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran gelmektedir.


Ayrıca, Irak ve Lübnan’da; kendisine düşen payıyla, bu savaşın
etkisini fazlasıyla hisseden ülkeler arasındadır. Aynı şekilde Ürdün’de;
göçmenler üzerinden payını almış, siyasi ve sosyo-kültürel etkileşim içerisinde
bulunan ülkelerdendir. Bölge dışı ülkeler ise, Suriye’de kaos üreterek hakimiyet tesis
etme ve pay kapma hevesleri
nedeniyle; başta ABD ve bazı AB
ülkeleri, bölgedeki krizi siyasi ve ekonomik olarak daha da derinleştiren
ülkeler olmuşlardır.


Gelinen noktada, sahada tarafların pozisyonları, niyet ve
maksatları, çözüme doğru giden yol haritasında ülkelerin rol alma / alabilme
kapasiteleri açığa çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak iş; sahada şekillenen
siyasi, askeri ve ekonomik resmin üzerinden, sonuca odaklı somut bir çözüm
planı yaratmak olmalıdır.


Çözüm önerilerine geçmeden önce, Suriye iç savaşına sahada
doğrudan taraf olan ülkelerin çözüme dair yaklaşımlarına ışık tutacak bazı kapalı
stratejilerini açığa çıkarmak
faydalı olacaktır.


Ülkelerin Açık / Kapalı Stratejik
Hesapları


ABD; Suriye ve Irak
sahasını bir bütün olarak değerlendirmekte, İran’ın İsrail’e coğrafi olarak
yaklaşmasını İsrail’in güvenliği noktasında red etmektedir. Ayrıca, Kürt’lere
sağlanacak özerk bir yapıyla ve Suriye-Irak sınırında sünniler için yaratılacak
özerk bir bölgeyle, İran’ın Akdeniz’e uzanımının önüne set çekmek istemektedir.
Aynı zamanda bu set; gelecekte Çin’in Ortadoğu kuşak-yol projesinin önünün
coğrafi olarak kesilmesini sağlayacağından, ABD kendi lehine bir pazarlık
konusu yapılması için sahayı şimdiden şekillendirmeye çalışmaktadır.


Rusya; Suriye ve Doğu
Akdeniz’de ki stratejik çıkarlarından asla vazgeçmeyecek şekilde Suriye’deki
çatışmaların bir an önce bitmesi ve mali külfetin karşılanması için Suriye’nin
kaynaklarını işletmek ve pay almak istemektedir. Öte yandan, Rusya; İsrail’in
güvenliğini dikkate almak kaydıyla, İran ile siyasi-ekonomik noktada ortak bir
paylaşım içerisinde birlikte yaşamayı kabullenmiş durumdadır. Ayrıca, Kürtler
için; merkezi otoriteye bağlı kültürel özerklikle sınırlı bir yapılanmayı
desteklemektedir.


Fransa; Kürtler’in
geleceği noktasında Suriye yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak,
Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de ve Afrika’da, Çin ile birlikte hareket edebileceği
bir alan açmak, örtük rakibi olan ABD’yi Suriye sahasında yakın markajla
kontrol ederek kendi menfaatleri doğrultusunda Suriye üzerinde stratejik söz
sahibi olmayı hedeflemektedir.


İran; Akdeniz’e kadar
ekonomik ve ticari koridor tesis etmek, aynı zamanda bu koridor üzerinden
askeri anlamda İsrail’i rahatsız etmek, ABD ve İsrail’in kendisine yönelik
olası tehditlerini ise ülke sınırları dışından yani İsrail’in yakın çevresinden
itibaren karşılamak istemektedir.


Türkiye; güney sınırında
tehdit oluşturacak bir PKK devletçiğine engel olurken, bir taraftan sünni
muhalif kesime alan açmak ve böylece Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğü
içerisinde yeni bir siyasi denge oluşturmak, Doğu Akdeniz’deki hak ve
menfaatlerinin Suriye ana karası üzerinden de güvenliği sağlanmış politik ve
stratejik bir sonucu arzulamaktadır.


Esad Sonrası İhvan Ekolü Endişesi


Türkiye’nin; Esad karşıtlığında
ısrarcılığı ve sünni muhalifleri destekliyor olması,
gerek Suriye’de
gerekse uluslararası alanda bu tutumu, Nusayri–Alevi mezhebi karşıtlığı olarak algılanmaktadır. Bu
nedenle
ABD ve AB; Esad’ın gitmesi durumunda İhvan ekolünden sünni kökenli bir liderin
gelmesi
yolunun açılabileceği endişesini taşımaktadırlar.
Benzer endişeyi Rusya ve İran’ın da yaşadığını söyleyebiliriz.


Ayrıca, iç savaşın devam ettiği bir ortamda, başta ordunun ve
devletin temel kurumlarını yöneten iradenin dağılmasının, kaosu daha da
derinleştireceği gerçeğinden hareketle; çatışmanın dondurulmasından ve siyasi
sürece yönelen bir iradenin belirmesinden sonra, Esad iktidarının
sonlandırılmasının öngörüldüğü düşünülmektedir.


Bu nedenledir ki, söz konusu ülkeler Esad ile ilişkileri
geliştirmezlerken, iktidardan gitmesi için hiçbir çabaları olmamaktadır. Diğer
bir ifadeyle, başta ABD ve AB ülkelerinin birçoğu, kendilerince şartlar
olgunlaşıncaya kadar Esad iktidarına razı olmaktadırlar. Öte yandan Türkiye; Esad
karşıtlığında ne kadar ısrar etmeye devam ederse, yukarıda belirtilen endişe
çerçevesinde Esad’ın koltuğunun ABD, AB ve hatta Rusya-İran nezdinde o kadar
sağlamlaştığı düşünülmektedir.


Çözüme Doğru Giden Yol


Ülkelerin beklentileri; siyasi ve ekonomik çıkarlarına göre şekillenirken,
unutulmaması gereken husus, artık Suriye’de sona doğru gelindiğinin kabulü ve
bir an önce çözüme odaklanılmasıdır. Çözüme yaklaşıldığının en somut örneği,
saha dinamiklerinin stabil hale / doruk noktasına gelmiş olmasıdır. Nitekim bu
durumu öne çıkaran en önemli faktörler;


 • Esad iktidarının; savaşın gittikçe artan maliyetini
  karşılama noktasında yaşadığı ekonomik sıkışmışlık ve diğer taraftan
  ambargoların güçlü etkisi,
 • Yönetime destek veren yakın çevresindeki siyasi
  ve ekonomik güç sahibi bazı aile ve şirketlerde muhalif bir yapının
  belirmesi,
 • Çatışmanın uzun yıllara yayılacak kısır bir döngü içerisinde
  daha da düğümleneceğinin tüm taraf ülkelerce görülüyor olması,
 • Artık
  daha fazla mali külfet altına girilmek istenmemesi
  şeklinde özetlenebilir.


Çözümün en önemli kriterlerinden
birisi de;
taraf ülkelerin bu noktadan sonra açık ve şeffaf davranmalarına,
gizli bir ajandayı taşımıyor olmalarına bağlıdır. Çünkü, resmen ilan edilmese
dahi her ülkenin kendi ajandası bir şekilde açığa çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak
iş, bunları cesaretle siyasal sürece taşıyabilme ve tartışabilme iradesine
kalmıştır.


Temelde Suriye’de sorunun nihayi
çözümü; Irak ve Lübnan benzeri etnik ve mezhebi anlamda ortaklığı / paylaşımı
içeren anayasal bir sözleşmede yatmaktadır.
Şu bir gerçek
ki; Esad rejiminin 2011 öncesi duruma dönmesinin artık sahada uygulanabilirliği
ve şartları hemen hemen hiç kalmamıştır. Esad’ın halâ böyle bir beklenti
içerisinde bulunması, elinde kalan son kazanımlarının ve bugüne kadar harcadığı
tüm gayretlerinin boşa çıkarılmasından başka bir sonuç yaratmayacaktır.


Suriye Çözüm Planı


Suriye sorunun; ortak paydada ve asgari müştereklerde çözüme
kavuşturulabilmesi, daha fazla kaosa sürüklenmeden bir an önce siyasi sürece
geçilmesi ve ilkesel olarak şu çözüm planının ortaya konulması;


 • Suriye’li
  Kürtler, ülke dışından hiçbir yabancıyı bünyelerine almamak ve PKK ile
  bağlantısını tamamen kesmek kaydıyla, mevcut silahlı unsurların hafif
  silahlı hale indirgenmesi, yerel kolluk sıfatında Suriye genel kolluk
  sistemine bağlanması,
 • Aynı
  şekilde, Suriye Milli Ordusu’nun da (Özgür Suriye Ordusu); kendi
  bölgelerinde hafif silahlı yerel kolluk gücüne dönüştürülmesi,
 • Türkiye’nin,
  Suriye tarafında kontrol ettiği alanlardan çıkması karşılığında; Ankara
  Anlaşması ile Suriye sınırı belirlenirken ikiye bölünmüş tüm köy ve
  kasabaların; kabile, aşiret, aile gibi birlikteliklerin yeniden sağlanması
  amacıyla, azami 5-8 km.lik derinliğe kadar bir sınır düzeltmesi yapılarak
  Türkiye’ye dahil edilmesi,
 • Gerek
  Türkiye’ye dahil edilecek olan bölgeye, gerekse Suriye içine dönecek
  göçmenlerin uluslararası gözlemci heyeti refakatinde dönüşlerinin
  sağlanması,
 • Türkiye
  tarafına bırakılacak yerlerin; imarı, inşası ve bugüne kadar harcadığı
  mali külfetin karşılığı olarak, Haseke petrollerinin 25 yıllığına
  Türkiye’nin işletmesine bırakılması,
 • İran’a;
  güney Suriye’de Palmira hattı üzerinden Lübnan’a ulaşan ekonomik ve ticari
  koridor imkânı sağlamak kaydıyla; milis güçlerini Suriye sahasından
  çekmesi ve İsrail ile çatışmayı sonlandırması yönünde çözüme
  odaklanılmasının Suriye’de kalıcı istikrara hizmet edeceği mütalaa
  edilmektedir.

Başa dön tuşu

Site haritası ve Haber haritası yolu gösterir.